How rich is Shanina Shaik?

0

How rich is Shanina Shaik?

Shanina Shaik Net Worth:
$10 Million

Shanina Shaik Net Worth:

Shanina Shaik (born 11 February 1991) is a model from Melbourne, Australia.
Birth date: February 11, 1991
Birth place: Melbourne, Australia
Height:5 ft 7 in (1.7272 m)
Profession: Model
Nationality: Australian
Parents: Kim Shaik, Hanif Shaik
Siblings: Shay Shaik
Twitter:twitter.com/shaninamshaik
Instagram:instagram.com/shaninamshaik

Leave A Reply